Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • BAHNA, Miloslav - SEKULOVÁ, Martina. Crossborder Care : Lessons from Central Europe. Cham : Palgrave Macmillan, 2019. 149 p. ISBN 978-3-319-97027-1(VEGA 2/0015/16 : Bezhraničná starostlivosť? Opatrovateľky zo Slovenska v Rakúsku = Borderless care? Care workers from Slovakia in Austria. APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: AAA

  Citácie:
  [2.1] VOL'ANSKA, L'ubica - KACEROVA, Marcela - MAJO, Juraj. People, space and culture dimensions of intergenerational relationships. In SLOVENSKY NARODOPIS-SLOVAK ETHNOLOGY. ISSN 1335-1303, 2019, vol. 67, no. 2, pp. 122-143., Registrované v: WOS

  [3.1] KATONA, N. - TURAI, E. Care Work Migration from and to East-Central Europe. In Gender a výzkum. ISSN 2570-6578, roč. 20, č. 1, s. 180-184. Dostupné na: https://www.genderonline.cz/uploads/86071174bf58164e1494bb792a06966c1e84664c_gender-a-vyzkum-2019-1-pro-web.pdf.

  [4.1] ŠTEFÁNIK, M. Let´Smake It The Clients Decision – Impact Evaluation Of Innovated Training For Registered Job Seekers – Repas. In Miroslav Štefánik et al. Labour Market In Slovakia 2019+. Bratislava: Centrum spoločenských a psychologickýchvied SAV, 2018. s. 56-72. ISBN 978-80-7144-296-7. Dostupné na: http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/390_labour_market_in_slovakia_2019.pdf.

  [5] PAVELKOVÁ, L. Péče, migrace a střední Evropa. In Gender a výzkum. ISSN 2570-6578, roč. 20, č. 1, s. 154-158. Dostupné na: https://www.genderonline.cz/uploads/86071174bf58164e1494bb792a06966c1e84664c_gender-a-vyzkum-2019-1-pro-web.pdf.

  [6] GYÁRFÁŠOVÁ, O. Cezhraničné opatrovateľky - skupinový portrét. In Sme. Kultúrny život. ISSN 1335-440X, 2019, roč. 27, č. 65, s. 16.

  [6] TRUMMER, Ursula. Cross-border Care. Lessons from central Europe. In SLOVENSKY NARODOPIS-SLOVAK ETHNOLOGY. ISSN 1335-1303, 2019, vol. 67, no. 2, pp. 231-234., Registrované v: WOS

 • BAHNA, Miloslav. Context Matters: Measuring Nationalism in the Countries of the Former Czechoslovakia. In Nationalities Papers : The Journal of Nationalism and Ethnicity, 2019, vol. 47, no. 1, p. 2-19. (0.803 - IF2018). ISSN 0090-5992. Dostupné na internete: <https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=40&SID=C45XG2uLmjhsNO1hEEI&page=1&doc=2>. Typ: ADCA
 • BAHNA, Miloslav - ZAGRAPAN, Jozef. Iné škály, iné výsledky? Ako ovplyvňuje použitá škála odpovede v dotazníkových výskumoch = Different Scales, Different Results? How are Survey Responses Influenced by the Employed Scales. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 1, s. 5-24. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Typ: ADDA
 • BAHNA, Miloslav. Nacionalizmus na Slovensku: ako sa menil v čase? In Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 11-16. ISBN 978-80-89897-11-7. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: AEDA
 • BAHNA, Miloslav. Korupční politici, korupční úradníci a osobná skúsenosť s korupciou. In Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 47-52. ISBN 978-80-89897-11-7. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: AEDA
 • BAHNA, Miloslav. Post graduation returns and non-returns of internationally mobile students: Good or bad for intergenerational social mobility? In Inequality over the life course : Booklet of abstracts [elektronický zdroj]. - Lausanne : University of Lausanne, 2019. Dostupné na internete: <https://ecsr2019.sciencesconf.org/data/Booklet_of_abstracts_ECSR_2019.pdf>(Inequality over the life course : European Consortium of Sociological Research (ESCR) Conference 2019). Typ: AFC
 • Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. Miloslav Bahna (editor). Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. 80 s. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>. ISBN 978-80-89897-11-7(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: FAI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus