Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ing. Miloslav Bahna PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Hodnoty a identita v hlavných mestách krajín Višegrádu
Values and identities of the Visegrad countries' capitals
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.
Doba trvania: 1.2.2019 - 31.3.2020


Národné projekty

Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR
Close relatives? Slovakia and Czechia in the context of international comparative research 100 years since the Czechoslovak republic
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Medzinárodná mobilita študentov, kultúrny kapitál a medzigeneračná sociálna mobilita: Vedomé stratégie a nezamýšľané dôsledky
International student mobility, cultural capital and inter-generational social mobility: Strategies and unintended consequences
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ