Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Ing. Miloslav Bahna PhD.

Národné projekty

Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR

Close relatives? Slovakia and Czechia in the context of international comparative research 100 years since the Czechoslovak republic

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.

Medzinárodná mobilita študentov, kultúrny kapitál a medzigeneračná sociálna mobilita: Vedomé stratégie a nezamýšľané dôsledky

International student mobility, cultural capital and inter-generational social mobility: Strategies and unintended consequences

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ