Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Pavla Pekárová DrSc.

Medzinárodné projekty

* IHP-IX Danube - IHP-IX Regionálna spolupráca podunajských krajín

IHP-IX Regional cooperation of the Danube countries

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2029
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklánek Pavol CSc.


Národné projekty

* Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska

Comprehensive analysis of the quantity and quality of water regime development in streams and their mutual dependence in selected Slovak basins

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bačová Mitková Veronika PhD.

DETECTIVES - Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku

Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pekárová Pavla DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ