Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.

Životopis

Meno, titul Pavla PEKÁROVÁ, RNDr., DrSc.
Narodená 7. októbra 1957 v Senici
Rodinný stav vydatá, 2 deti
Št. príslušnosť SR

Vzdelanie

2011 Atestácia – vedúci vedecký pracovník
2010 Obhajoba DrSc.
1999 Atestácia – samostatný vedecký pracovník II.a
1997 Obhajoba KDP: CSc., vedecký pracovník II.b
1991-1996 Vedecká ašpirantúra školiaceho pracoviska na ÚH SAV, Bratislava
1991 Atestácia – st. III. – vedeckotechnický pracovník
1982 Rigorózna skúška: RNDr., MFF UK Bratislava
1977-1982 Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského Bratislava
1973-1977 Gymnázium V. Paulínyho Tótha, Martin

Riadiaca činnosť
2018 predseda Vedeckej rady
2012-sept. 2016 riaditeľ ÚH SAV
1999-2000 zástupca riaditeľa ÚH SAV
1998-1999 predseda Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV
1997-1998 tajomníčka Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV

Súčasné zameranie výskumu
protipovodňová ochrana– scenáre extrémnych hydrologických udalostí
vodné hospodárstvo – krátkodobá a dlhodobá predpoveď odtoku
environmentálny manažment – modelovanie kvality vody v povrchových tokoch

Študijné pobyty v zahraničí
2006 Srbsko (Prof. M. Miloradov)
2005 Wageningen University (Prof. P. Warmerdam)
2001 (máj) Institute of Hydrodynamics, Prague, Czech Republic (Dr. V. Eliáš)
2000 (september) Ghent University, Belgium (Prof. de Troch)
1999 (marec - apríl) scholar visitor at Department of Civil and Environmental Engineering, the University of Pittsburgh, USA (Prof. R. Quimpo) - štúdium AGNPS modelu.
1997 (august) SMHI Norrköping, Sweden, (Prof. S. Bergström)), kalibrácia HBV- modelu v povodí Ondavy.
1993 (október) TU Dresden, Germany
1991 (apríl) Institute of Hydrology BAS, Sofia, Bulgaria

Účasť na riešení vedeckých projektov (po roku 2000)
Medzinárodné projekty:
UNESCO projekty:
2007–2019 Medzinárodná koordinátorka projektu: MHP UNESCO 2.4 Project No.9 of the Danube Countries “Flood Regime of Rivers in the Danube River Basin”;
2002–2007 spoluriešiteľka projektu CCPC FRIEND “Flow Regimes from International Experimental and Network Data”;
2002–2007 spoluriešiteľka projektu CCPC FRIEND5 “Catchment Hydrological and Biogeochemical Processes in Changing Environment”;
1990-2007 spoluriešiteľka projektu UNESCO ERB “European Network of Experimental and Representative Basins ”;
2002–2007 spoluriešiteľka projektu IHP UNESCO 2.2 “International River Basins and Aquifers - Regional cooperation of Danube Countries;
Rakúsko-Slovensko-Maďarský projekt
1999-2002 spoluriešiteľka projektu “Improvement of Floods Forecasting in Middle Danube Part” (Three-lateral project: Austria-Slovakia-Hungary);
Domáce vedecké projekty:
APVT projekty:
2011-2014 Vedúca projektu APVV-0015-10: " Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja";
2008-2010 spoluriešiteľka APVV projektu 0443-07: "Hybridné modely pre predpovede prietokov";
2005-2007 spoluriešiteľka APVV projektu 51-017804: "Prognózovanie vplyvu zmien využívania krajiny na kvantitu a kvalitu vody v tokoch pre potreby integrovaného vodohospodárskeho plánovania";
2002-2005 Vedúca APVT projektu 51-006502: "Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v SR v dôsledku klimatickej zmeny";
VEGA projekty:
2011-2014 Vedúca projektu VEGA 2/5056/25: “ Citlivosť teplotného režimu slovenských riek na hydrologické extrémy a variabilitu klímy“;
2008-2010 spoluriešiteľka VEGA projektu 2/0096/08: “Komparatívna analýza prirodzenej a antropogénnej variability hydrometeorologických radov“;
2005-2007 Vedúca VEGA projektu 2/5056/25: “Scenáre extrémnych hydrologických situácií na tokoch SR pre integrovaný manažment povodí“;
2005-2007 spoluriešiteľka VEGA projektu 2/5055/25: “Vplyv využitia krajiny na tvorbu odtoku a na erózne procesy v povodí“;
2002-2004 spoluriešiteľka VEGA projektu 2/2016/22: "Parametrizácia procesov tvorby extrémneho odtoku v povodiach SR v podmienkach nestacionarity hydrologického systému";
1999-2001 Vedúca VEGA projektu 2/6008/99 “Regionálne hydrologické scenáre pre integrovaný manažment kvantity a kvality povrchových zdrojov vody v SR”;

Vedenie hospodárskych projektov (po roku 2000)
2006 Vedúca projektu 8/2006: " Metodika stanovenia klasifikačných schém fyzikálno-chemických prvkov kvality vody" (SHMÚ Bratislava);
2002 Vedúca projektu 3/2002: "Kalibrácia a verifikácia zrážkovo-odtokového modelu HBV-light pre Uh - Lekárovce" (SHMÚ Bratislava);
2002 Vedúca projektu 4/2002: "Štatistická analýza vybraných ukazovateľov kvality povrchových vôd a ich predpoveď stochastickými modelmi" (SHMÚ Bratislava);
2001 Vedúca projektu 8/2001: "Príprava vstupných údajov do zrážko-odtokového modelu pre Uh–Lekárovce", (SHMÚ Bratislava);
2001 Vedúca projektu 7/2001: "Príprava podkladových materiálov pre kalibráciu matematického modelu podzemných vôd", (SHMÚ Bratislava);

Ocenenia vedeckej práce
2007 Plaketa akademika Duba – udelená dekanom STU v Bratislave
2006 Prémia Literárneho fondu za rok 2005 v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru za monografiu „ Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v povodí Hrona a Váhu v dôsledku klimatickej zmeny “ (P. Pekárová, J. Szolgay - editori).
2004 Cena SAV za rok 2004 v oblasti spolupráce s vysokými školami za prácu „Vplyv klimatickej zmeny na dynamiku režimu odtoku z povodí SR“.
2004 Prémia Literárneho fondu za rok 2003 v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru za monografiu „Dynamika kolísania odtoku svetových a slovenských tokov“ (autor P. Pekárová).


Bratislava, 11. október 2018