Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Mária Šipková

Národné projekty

* Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach

Metamorphic processes in collisional orogenic zones

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ