Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Alena Bistáková PhD.

Medzinárodné projekty

* Feldforschung der linearbandkeramischen Siedlung in Vráble, Flur Veľké Lehemby und Farské

Feldforschung der linearbandkeramischen Siedlung in Vráble, Flur Veľké Lehemby und Farské

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2028
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.

* The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin

The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin

Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2028
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.


Národné projekty

* Dobrý sluha, zlý pán. Archeologické doklady využitia ohňa z praveku až novoveku

Good Servant, Bad Master. Archaeological Evidence of the Use of Fire from the Prehistoric to Modern Period

Doba trvania: 1.1.2024 - 30.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mitáš Vladimír PhD.

Kultúrny vývoj a ráz osídlenia od neolitu po vrcholný stredovek na príklade lokality Bratislava - Zlaté piesky

Development od culture and character of settlement from neolithic period up to the middle ages foristence in locality of Bratislava-Zlaté Piesky.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bistáková Alena PhD.

* Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk.

Reflection of socio-economic changes in the structure of founding and construction of prehistoric settlements.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďuriš Jozef PhD.

* Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy

Settlement agglomeration of linear culture in the Žitava valley

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.

* Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu

Importance of obsidian sources in Slovakia in the Neolithic and Eneolithic period

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ