Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ľubica Puškelová - projektová činnosť

Národné projekty

* Mineralógia, petrognéza a metalogenetický potenciál Pliocénneho vnútro-platňového magmatizmu Západných Karpát
Mineralogy, petrogenesis and metallogenetic potential of the Pliocene intra-plate magmatism of Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
* Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier
Composition, sources, transport and paleogeographic conditions of deposition of siliciclastic material in Triassic/Jurassic boundary formation of units of the Tatra Mts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vďačný Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ