Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Dušan Segeš M.A., PhD.

Medzinárodné projekty

Poľská kampaň 1939 – syntéza

Kampania Polska 1939 roku – Synteza

Doba trvania: 1.5.2022 - 31.12.2025
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

Projekt slovensko-rakúskej knihy o spoločných dejinách

Projekt Österreichisch-slowakisches Geschichtsbuch

Doba trvania: 1.6.2022 -
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.


Národné projekty

* Politické, spoločenské a ekonomické aspekty repatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia

Political, Social and Economic Aspects of Repatriations in Central Europe in the 1940s

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Fiamová Martina PhD.

Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

* Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti

Slovania in 1960s and during the era of normalisation. Domestic development and their foreign policy context

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Londák Miroslav DrSc.

Transfer ideí a cezhraničné migrácie v rozdelenom svete: aktéri a štruktúry. Spoločnosť v Československu v období štátneho socializmu

The transfer of ideas and cross-border migration in a divided world: actors and structures. Society in Czechoslovakia in the period of State Socialism

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

* Zahraničnopolitické determinanty vývoja slovenskej spoločnosti v 60. a70. rokoch 20. storočia. Formulovanie zahraničnopolitických priorít a záujmov ČSSR a limity ich presadzovania na medzinárodnopolitickej scéne

Foreign policy determinants of the development of Slovak society in the 1960s and 1970s. Formulation of foreign policy priorities and interests of the Czechoslovak Socialist Republic and limits of their enforcement on the international political scene)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Poláčková Zuzana CSc.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ