Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Matej Hanula PhD.

Národné projekty

* Demokratizácia spoločnosti a politická inklúzia obyvateľstva na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1938

Democratization of society and political inclusion of the population in Slovakia from the end of the 19th century until 1938

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Benko Juraj PhD.

* Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.

* POLSOC - Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.

* Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michálek Slavomír DrSc.

* Vplyv jednotlivca a komunity na podobu mesta na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Politická angažovanosť obyvateľov miest a sociálne prospešné možnosti života v meste

The influence of the individual and the community on the appearance of the city in Slovakia in the years 1918 - 1945. Political involvement of city residents and socially beneficial opportunities in the city

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Osyková Linda PhD.

* Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstva v rokoch 1918-1945, osobnosti

Influence of Political Parties on School System and Further Education, thier Activities and Strategies towars Education of Population from 1918 till 1945, Personalities

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kázmerová Ľubica CSc.

Ženská agenda a pozície žien v štruktúrach politických strán na medzivojnovom Slovensku

Womenʼs Agenda and the Positions of Women in Political Parties and their Structures in Slovakia during the Inter-war Period

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Hanula Matej PhD.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ