Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Ing. Alena Luptáková, PhD.

Ing. Alena Luptáková, PhD. je absolventkou Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave. Od roku 1986 pracuje v Oddelení minerálnych biotechnológií ÚGt SAV. Doktorandské štúdium absolvovala v študijnom programe Mineralurgia a environmentálne technológie. Má viac ako 25-ročné skúseností v oblasti biohydrometalurgie najmä v problematike bioremediácie a biolúhovania. Je expertom v bioremediácií kyslých banských vôd (AMD) pomocou aplikácie síran-redukujúcich baktérií (SRB). Má odborné skúsenosti s prípravou a použitím bionanosorbentov na báze sulfidov železa vyprodukovaných pod vplyvom SRB pri odstraňovaní kovov z vôd. Je skúsenou odborníčkou vo výskume biolúhovania sulfidických minerálov a elektronických odpadov baktériami rodu Acidithiobacillus and Leptospirillum, regenerácie lúhovacích činidiel na báze Fe2(SO4)3 pomocou baktérií Acidithiobacillus ferrooxidans, fyziologickej adaptácie baktérií na technologické podmienky a štúdia vplyvu AMD na riečne sedimenty. Venuje sa aj mikrobiálnej korózií betónu a iných stavebných materiálov pod vplyvom baktérií Acidithiobacillus thioxidans a Desulfovibrio desulfuricans. V roku 2006 bola garantom odborného seminára 15 rokov Minerálnych biotechnológií, Košice, 24. 11. 2006. V rokoch 2009, 2011 a 2014 organizovala medzinárodné konferencie „Biotechnology and Metals“ v Košiciach. Je autorkou 1 monografie vydanej v zahraničí a 1 monografie vydanej v domácom vydavateľstve, 2 vysokoškolských skrípt, viac ako 150-tich vedeckých publikácií. Aktívne sa zúčastnila viac ako 60 medzinárodných konferenciách s celkovým počtom 78 príspevkov (60 prednášok a 18 posterov). Vo svojej výskumnej oblasti je považovaná za uznávanú odborníčku, o čom svedčí aj skutočnosť, že je autorkou 12 vyzvaných prednášok doma a v zahraničí (napr. L’Aquila University, Italy, 2004; University „La Sapienza“ Roma, Italy, 2005; IPKON RAS, Moscow, Russia, 2009; The 14th IBBS, Sant’Alessio Siculo, Sicily, Italy, 2008; Kyushu University, Fukuoka, Japonsko, 2011; University of Paris-EST, Laboratory Geomaterials and Environment, Paríž, Francúzsko, 2013). Má skúseností s prípravou a riadením niekoľkých národných (5) a bilaterálnych medzinárodných výskumných projektov (10) v rámci agentúr VEGA a APVV. V roku 2007 získala ocenenie a diplom v súťaži o najlepší výrobok výstavy KAMENÁR 2007. V roku 2010 získala v rámci súťaže Scientia Pro Futuro 2010 Cenu Slovenských elektrární, a. s. za vedenie mimoriadne kvalitného žiackeho vedeckého projektu v rámci SOČ pod názvom Úprava kyslých banských vôd. Od roku 2009 sa aktívne podieľa na spolupráci so strednými školami a Občianskym združením Mladí vedci Slovenska v rámci odborného vedenia a prípravy študentov pre účasť na mnohých významných národných a medzinárodných súťažiach žiakov stredných škôl (EUCYS, Stockholm Junior Water Prize, Cena Scientia pro Futuro, GENIUS, CASTIC). Od roku 2003 sa venuje aj pedagogickej činnosti na VŠB Ostrava a TU v Košiciach. Bola školiteľkou 4 úspešne obhájených doktorandských prác, konzultantkou 3 bakalárskych a 8 diplomových prác. V súčasnosti je školiteľkou 1 doktorandskej práce, konzultantkou 2 doktorandských a 1 diplomovej práce.