Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Slavomír Hredzák PhD.

Národné projekty

* Intenzifikácia získavania vybraných kovov z ťažkoupraviteľných polymetalických rúd a banských odpadov v mikrovlnnom poli

Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Znamenáčková Ingrid PhD.

* Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti

Preparation of Materials for the Remediation of Old Mining Sites.

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ