Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Igor Broska DrSc.

Medzinárodné projekty

Korelácia a porovnanie produktov vrchnopermskýej a spodnotriasovej magmatickej aktivity v Balkanidách a Západných Karpatoch

Correlation and comparisom of the products of the late Permian and early to mid Triassic magmatic activity in the Balkanides (median and external zones) and Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.

PEGMAT - Rozvinuté magmtické a pegmatitické systémy ako zdroje nedostatkových nerastných surovín a priemyselných minerálov

Evolved magmatic and pegmatic systems as source of critical row materials and industrial minerals

Doba trvania: 1.5.2022 - 30.4.2025
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.


Národné projekty

Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych

Genesis and evolutionary stages of the granite massif in the Tatric part of the Nízke Tatry Mts.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.

Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.

* HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj

Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ