Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Adrián Biroň CSc.

Národné projekty

* Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.

Chronology of global events in Tethyan and Parathethyan basins of the Western Carpathians infered from evolution and life environments of fossil planktonic organisms.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu

Fine laminated deposits - a tool for chronology of the latest Pleistocene climatic events in the Tatra Mts.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.

* Mineralógia a genéza drahokovovej epitermálnej Au-Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Rudno-Pukanec)

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuš Tomáš PhD.

* WECAFARE - Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát

Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madarás Ján PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ