Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Radovan Garabík

Medzinárodné projekty

* Human-Machine Er - Jazyk v ľudsko-prístrojovej dobe

Language in the Human-Machine Era

Doba trvania: 1.10.2020 - 31.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Molnár Satinská Lucia PhD.

slovak.eu - slovake.eu – Rozšírenie ponuky e-learningu o nové materiály na vyučovanie slovenského jazyka

slovake.eu – Extending the e-learning offer with new materials for learning the Slovak language

Doba trvania: 1.11.2021 - 31.10.2024
Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garabík Radovan

UniDive - Univerzalita, diverzita a idiosynkrázia v jazykových technológiách

Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology

Doba trvania: 23.9.2022 - 22.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garabík Radovan


Národné projekty

* JAKOD - Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií

Language and Communication Aspects of Disinformation

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jarošová Alexandra CSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ