Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Mgr. Róbert Gáfrik PhD.

Národné projekty

* Hyperlexikón - Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuláš Roman PhD.

Poetika hlavných upanišád

The Poetics of the Principal Upanishads

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Gáfrik Róbert PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ