Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Martin Nosko PhD.

Medzinárodné projekty

ECO4ALL - Sieť obehového hospodárstva EÚ pre všetkých: Ochrana spotrebiteľa prostredníctvom zníženia, opätovného použitia, opravy

EU Circular Economy Network for All: Consumer Protection through reducing, reusing, repairing

Doba trvania: 7.11.2023 - 6.11.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nosko Martin PhD.


Národné projekty

* Kovo-keramický skelet pre aplikačné účely

Metal-ceramic skeleton for application purposes

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálek Andrej PhD.

KREATEDU - Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania

System program for complex knowledge and critical thinking in the form of experiential education

Doba trvania: 1.9.2021 - 31.12.2024
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nosko Martin PhD.

DULAWELD - Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí

Investigation of the dual laser beam energy distribution on the microstructure and properties of duplex steels welded joints

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nosko Martin PhD.

* Vývoj ultracitlivých tlačených (bio)senzorov s využitím kuchynského odpadu

Development of ultrasensitive printed (bio)sensors using kitchen waste

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ