Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Marcela Achimovičová PhD.

Medzinárodné projekty

POTASSIAL - Bezodpadové zhodnotenie živcových surovín: Zelené aplikácie a udržateľné získavanie strategických nerastných surovín.

Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials.

Doba trvania: 15.4.2022 - 14.4.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela PhD.


Národné projekty

Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.

Advanced method of preparation of selected metal chalcogenides by high-energy milling as potential materials for energy conversion.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela PhD.

* Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie

High-energy milling of calcite-based eggshell waste and selected plants for preparation of nanocrystalline minerals and environmental applications

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ