Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová PhD.

Národné projekty

* Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia

Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bábelová Andrea PhD.

Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu

Characterization of excitatory and inhibitory neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autismrelated model

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jurkovičová Tarabová Bohumila PhD.

* Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom

Modulation of neuronal excitability by homocysteine

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica DrSc.

* Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov

Physiopathology of T-type calcium channels in motor neuron function

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: dr. Weiss Norbert PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ