Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Milan Lehotský CSc.

Národné projekty

* Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy

Assessment of the impact of extreme hydrological phenomena on the landscape in the context of a changing climate

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ