Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Karol Frank PhD.

Medzinárodné projekty

Evaluačná podpora kohéznej politiky v programovom období 2014 - 2020

Evaluation helpdesk on Cohesion Policy in the 2014 - 2020 Programming Period

Doba trvania: 1.9.2015 - 30.9.2023
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frank Karol PhD.


Národné projekty

Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ

Assessment and Prediction of Changes in the Slovak Economy in the Context of (Dis)Integration Tendencies in the EU.

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frank Karol PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ