Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Monika Kopecká PhD.

Medzinárodné projekty

* LAPIA - Monitorovanie zmien krajinnej pokrývky na identifikáciu potenciálne ilegálnych aktivít na Slovensku

Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia

Doba trvania: 15.2.2023 - 14.8.2024
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szatmári Daniel PhD.


Národné projekty

* Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ

Detection of landscape diversity and its changes in Slovakia based on remote sensing data in the context of the European Green Deal

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Szatmári Daniel PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ