Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. Dr. phil. Martin Muránsky PhD.

Národné projekty

* K idei ľudských práv: koncepty, problémy , perspektívy

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Sedová Tatiana CSc.

POSOHU - Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity.

The place of Social Sciences and Humanities in in society: Thier limitations and Possibilities

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. phil. Muránsky Martin PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ