Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Diana Fedunová PhD.

Medzinárodné projekty

* ANOMATY - Interakcie amyloidných fibríl a nanočastíc pre biomedicínske, biochemické a inžinierske aplikácie

Interactions of nanoparticles with amyloid fibrils: from therapy to nanomaterials

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana DrSc.


Národné projekty

Iónové kvapaliny a hlboko eutektické zmesi ako modulátory stability a agregácie proteínov

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana PhD.

* MULTIHIT - Multifunkčné inhibítory poly/peptidov spojených s Alzheimerovou chorobou

Multi-target inhibitors of poly/peptides associated with Alzheimer´s disease

Doba trvania: 1.7.2019 - 1.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana DrSc.

* NANOVIR - Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)

-

Doba trvania: 3.3.2021 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Závišová Vlasta PhD.

* Objasnenie počiatočných štádií amyloidnej agregácie proteínov - od mechanizmu k terapii

Unraveling the early events of protein amyloid aggregation - from mechanism to therapy

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana DrSc.

* BIOVID-19 - Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)

-

Doba trvania: 29.6.2021 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina CSc.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ