Information Page of SAS Employee

Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. - publications

Publishing Activity in Year 2020

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

 • BALÁŽOVIČ, Ľuboš - BARKA, Ivan - BUCHA, Tomáš - FERANEC, Ján - GALLAY, Michal - GOGA, Tomáš - HOFIERKA, Jaroslav - KOPECKÁ, Monika - OŤAHEĽ, Ján - PAJTÍK, Jozef - PAPČO, Juraj - PASTOREK, P. - RUSNÁK, Miloš - SAČKOV, I. - SVIČEK, Michal - SZATMÁRI, Daniel - ZVERKOVÁ, A. Remote Sensing. In Space Research in Slovakia 2018 - 2019 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. - Hurbanovo : Slovak Central Observatory Hurbanovo, 2020, s. 39-69. ISBN 978-80-89998-09-8. Dostupné na internete: <http://nccospar.saske.sk/REPORT20182019/SPACERESEARCHINSLOVAKIA20182019.pdf>. Type: BEF
 • Space Research in Slovakia 2018 - 2019 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. Hurbanovo : Slovak Central Observatory Hurbanovo, 2020. 84 s. ISBN 978-80-89998-09-8. Type: FAI
 • FALŤAN, Vladimír - PETROVIČ, František - OŤAHEĽ, Ján - FERANEC, Ján - DRUGA, Michal - HRUŠKA, Matej - NOVÁČEK, Jozef - SOLÁR, Vladimír - MECHUROVÁ, Veronika. Comparison of CORINE Land Cover Data with National Statistics and the Possibility to Record This Data on a Local Scale - Case Studies from Slovakia. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2020, vol. 12, no. 15, art. no. 2484. (2019: 4.509 - IF, Q2 - JCR, 1.422 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-4292. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2072-4292/12/15/2484>(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Type: ADCA
 • FERANEC, Ján - SZATMÁRI, Daniel - SOUKUP, Tomáš. Údaje o krajinnej pokrývke získané v rámci európskych environmentálnych monitorovacích programov - zdroj pre tematickú kartografiu. In NOVOTNÝ, Ladislav. GeoKARTO 2020 : zborník abstraktov z konferencie konanej 10. - 11. septembra 2020. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - ŠafárikPress, 2020, s. 17-18. ISBN 978-80-8152-887-3.(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny). Type: AFH
 • FERANEC, Ján. Prístupová cesta Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agentúry. Rec. Ján Slezák, Ján Svoreň. In Slovenské vesmírne odysey : (spomienky a prognózy pri príležitosti 20. výročia slovenského letu na stanicu Mir). Eds. Štefan Luby, Branislav Peťko ; rec. Ján Slezák, Ján Svoreň. - Bratislava : Veda, 2020, s. 89-102. ISBN 978-80-224-1803-4. Type: BEF
 • FERANEC, Ján. Current land cover/land use (LC/LU) activities in the Institute of Geography, Slovak Academy of Science (IG SAS) in Bratislava, Slovak Republik. In IGU-LUCC Newsletter, 2020, no. 20, p. 20. ISSN 1345-4196. Type: GII
 • GOGA, Tomáš - FERANEC, Ján - BUCHA, Tomáš - RUSNÁK, Miloš - SAČKOV, I. - BARKA, Ivan - KOPECKÁ, Monika - PAPČO, Juraj - OŤAHEĽ, Ján - SZATMÁRI, Daniel - PAZÚR, Róbert - SEDLIAK, Maroš - PAJTÍK, Jozef - VLADOVIČ, Jozef. A Review of the Application of Remote Sensing Data for Abandoned Agricultural Land Identification with Focus on Central and Eastern Europe. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2019, vol. 11, no. 23, art. no. 2759. (2018: 4.118 - IF, Q1 - JCR, 1.430 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 2072-4292. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] DENISOV, P.V., KASHNITSKIY, A.V., LOUPIAN, E.A., SEREDA, I.I, et al. Assessment of arable landds use in the VEGA satellite monitoring services on the example of Primorsky Krai, Russia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. ISSN 1755-1307, 2020, vol. 547, 012005., Registrované v: SCOPUS

  [1.2] KHOLIFAH, S. N. - MANDALA, M. - INDARTO, I. - PUTRA, B. T.W. Preliminary Study on the use of Sentinel-2A Image for Mapping of Dry Marginal Agricultural Land. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. ISSN 1755-1307, 2020, vol. 515, 1, 012002., Registrované v: SCOPUS

  [1.2] YANG, Tong - GUO, Xudong - YU, Xiao - WANG, Xiaofan - HAN, Shengqi. Monitoring and Modelling Abandoned Agricultural Land Based on Multisource Data Integration. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. ISSN 1755-1307, 2020, vol. 555, no. 1, art. no. 012071., Registrované v: SCOPUS

 • GOGA, Tomáš - SZATMÁRI, Daniel - FERANEC, Ján - PAPČO, Juraj. Abandoned Agricultural Land Identification Using Object-based Approach and Sentinel Data in the Danubian Lowland, Slovakia. In The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science - ISPRS Archives, 2020, vol. 43-B3, p. 1539-1545. (2019: 0.367 - SJR). ISSN 1682-1750.(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Type: ADMB
 • GOGA, Tomáš - SZATMÁRI, Daniel - FERANEC, Ján - KOPECKÁ, Monika - RUSNÁK, Miloš. Identifikácia spustnutej poľnohospodárskej pôdy s využitím objektovo-orientovanej klasifikácie. In NOVOTNÝ, Ladislav. GeoKARTO 2020 : zborník abstraktov z konferencie konanej 10. - 11. septembra 2020. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - ŠafárikPress, 2020, s. 20. ISBN 978-80-8152-887-3.(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Type: AFH
 • HOLEC, Juraj** - FERANEC, Ján - ŠŤASTNÝ, Pavel - SZATMÁRI, Daniel - KOPECKÁ, Monika - GARAJ, Marcel. Evolution and assessment of urban heat island between the years 1998 and 2016: case study of the cities Bratislava and Trnava in western Slovakia. In Theoretical and Applied Climatology, 2020, vol. 141, iss. 3-4, p. 979–997. (2019: 2.882 - IF, Q2 - JCR, 0.966 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0177-798X. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00704-020-03197-1.pdf>(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Type: ADCA
 • MICEK, Ondrej - FERANEC, Ján - ŠTYCH, Přemysl. Land Use/Land Cover Data of the Urban Atlas und the Cadastre of Real Estate: an Evaluation Study in the Prague Metropolitan Region. In Land, 2020, vol. 9, no. 5, art. no. 153 [s. 1-27]. (2019: 2.429 - IF, Q2 - JCR, 0.717 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X.(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus