Informačná stránka zamestnanca SAV

Doc. RNDr. Ján Feranec DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

ATBIOMAP - Nové prístupy mapovania biomasy na spustnutej poľnohospodárskej pôde využívajúce kombináciu optických a radarových údajov diaľkového prieskumu Zeme
Advanced Techniques for Biomass Mapping in Abandoned Agriculture Land using Novel Combination of Optical and Radar Remote Sensing Sensors
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján DrSc.
Doba trvania: 1.5.2018 - 30.4.2020
* CLIMASTEPPE - Riešenia pre klimaticky vhodné poľnohospodárstvo v suchých stepných oblastiach Ruska
Solutions for climate-smart land use in the dry steppes of Russia
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert PhD.
Doba trvania: 1.4.2018 - 31.3.2021


Národné projekty

* Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny
Land cover dynamics as indicator of changes in landscape
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
PEDO-CITY-KLIMA - Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny
Effect of impermeable soil cover on urban climate in the context of climate change
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Feranec Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ