Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Andrej Halabuk PhD.

Medzinárodné projekty

* eLTER PLUS - European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS

European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS

Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

PANGEOS - PANGEOS - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science

PANGEOS - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science

Doba trvania: 6.11.2023 - 6.11.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej PhD.

* EUGW - Pozorovanie trávnych porastov - aktualizácia CO4N2K

EU Grassland Watch – CO4N2K update

Doba trvania: 22.1.2024 - 16.5.2026
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

* Restore4Life - Restore4Life - Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja

Restore4Life - Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin

Doba trvania: 1.6.2023 - 31.5.2027
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.


Národné projekty

* Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy

Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ