Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov = People and Society in Times of the Pandemic: A multidisciplinary on-line conference dedicated to all aspects of impacts of the COVID-19 pandemic on societies and individuals: book of abstracts [elektronický zdroj]. Zostavili: Miloslav Bahna, Robert Klobucký, Barbara Lášticová, Marianna Mrva, Xenia Daniela Poslon. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021. 29 s. Dostupné na internete: http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3180_attach_People%20and%20Society%20in%20Times%20of%20the%20Pandemic%20-%20Book%20of%20Abstracts.pdf. ISBN 978-80-89897-31-5 (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Typ: FAI
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POSLON, Xenia-Daniela - BELÁN, Dóra. Analýza intervencií na zmierňovanie predsudkov voči Rómom na Slovensku z pohľadu sociálno-psychologického poznania = Analysis of Interventions to Reduce Antigypsyism in Slovakia: A Social Psychology Perspective. In Slovenský národopis, 2021, roč. 69, č. 1, s. 116-136. ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/se-2021-0007 (PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Typ: ADNB
 • KENDE, Anna - HADARICS, Márton - BIGAZZI, Sára - BOZA, Mihaela - KUNST, Jonas R. - LANTOS, Nóra Anna - LÁŠTICOVÁ, Barbara - MINESCU, Anca - PIVETTI, Monica - URBIOLA, Ana. The last acceptable prejudice in Europe? Anti-Gypsyism as the obstacle to Roma inclusion. In Group Processes & Intergroup Relations, 2021, vol. 24, no. 3, p. 388–410. (2020: 3.129 - IF, Q2 - JCR, 1.535 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1368-4302. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1368430220907701 (VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Typ: ADCA
  Citácie:
  [2.2] PETRÍK, Juraj - UHRECKÝ, Branislav - POPPER, Miroslav - NÔTOVÁ, Lenka. Coworking with Roma: Exploration of Slovak majority's cooperation intention using content analyses and networks of free association. In Human Affairs. ISSN 12103055, 2021-04-01, 31, 2, pp. 194-211., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Identifying intergroup threats in the attitudes of young Slovaks toward ethnic minorities. In Diskuze v psychologii, 2020, roč. 2, č. 2, s. 48-56. ISSN 2694-8338. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/dvp.2020.010
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara - POPPER, Miroslav - FINDOR, Andrej - HRUŠKA, Matej - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Intergroup context-sensitive adaptation and validation of the BIAS Map for measuring stereotypes of the Roma in Slovakia : The case for an emic-etic mixed methods approach. In European Journal of Social Psychology, 2021, vol. 51, issue 2, p. 251-268. (2020: 3.376 - IF, Q2 - JCR, 1.609 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0046-2772. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ejsp.2731 (APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] JI, Zouhui - YANG, Yaping - FAN, Xinfang - WANG, Yuting - XU, Qiang - CHEN, Qing-Wei. Stereotypes of Social Groups in Mainland China in Terms of Warmth and Competence: Evidence from a Large Undergraduate Sample. In INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2021, vol. 18, no. 7, pp., Registrované v: WOS
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara - BOCAJ, Keti - POSLON, Xenia-Daniela. Stigmatizácia Rómov v politickom diskurze počas pandémie: prípad karantenizácie rómskych osád na Slovensku = Stigmatizing the Roma in political discourse during the pandemic: quarantine of the Roma settlements in Slovakia. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 15. ISBN 978-80-89897-31-5. (VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza. Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Typ: AFH
 • LOVECKÁ, Lia (prekl.) - LÁŠTICOVÁ, Barbara (prekl.) - HARGAŠOVÁ, Lucia (prekl.) - BELÁN, Dóra (prekl.). Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021. 57 s. ISBN 978-80-973370-6-3 (PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Typ: EDJ
 • ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Postoje k ľuďom s psychickými poruchami a poruchami správania na Slovensku a v Česku = Attitudes towards People with Mental and behavioral disorders in Slovakia and the Czech Republic. In PhD existence 11. Jdeme dál : Sborník odborných příspěvků. Editoři: E. Aigelová, L. Viktorová, M. Dolejš. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, s. 131-143. ISBN 978-80-244-5947-9. (VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Typ: AFC
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus