Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Sociálna psychologička a samostatná vedecká pracovníčka, v ÚVSK SAV pracujem od roku 2001. Medzi moje hlavné výskumné záujmy patrí konštruovanie sociálnych identít v rôznych kontextoch (európska integrácia, transnacionálna migrácia), medziskupinové vzťahy, politická psychológia a metodológia kvalitatívneho výskumu. Prednášam politickú psychológiu na Katedre politológie FiF UK v Bratislave a kvalitatívny výskum na Psychologickom ústave FF Masarykovej univerzity v Brne. Som absolventkou magisterského (2000) a doktorandského (2007) štúdia psychológie na FiF UK v Bratislave. Moja dizertačná práca sa zaoberala konštruovaním národnej identity na Slovensku v kontexte integrácie do EÚ. Postgraduálne (DEA) som študovala sociálnu psychológiu na Institut de Psychologie, Université René Descartes-Paris 5, kde som sa venovala experimentálnemu výskumu vnímania validity skupinového rozhodovania.
Som spolueditorkou knihy Politics of Collective Memory: Cultural Patterns of Commemorative Practices in Post-War Europe (Lit, Viedeň, 2008) a spoluautorkou knihy Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore (SAV, Bratislava, 2009). Vo vydavateľstve Routledge máme spolu s kolegyňou Annou Kende v tlači editovanú knihu "The Psychology of Politically Unstable Societies" (2023).