Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. RNDr. Miroslav Bielik DrSc.

Medzinárodné projekty

* AdriaArray

Adria Array

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.

CoLiBrI - Kontinentálna litosféra: rozsiahle vyšetrovanie

Continental Lithosphere: a Broadscale Investigation

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2024
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav DrSc.


Národné projekty

* Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.

Application of modern gravimetric and other geophysical methods to selected problems of geological structure of the earth crust and lithosphere and of its geodynamics processes

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ