Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Martin Bednárik PhD.

Národné projekty

* Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát

Extensometric measurements and interpretation of the periodical and non periodical deformation of the Earth´s crust in the Western Carpathian region

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dérerová Jana PhD.

* Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní.

Density analysis of the rock environment based on surface and underground gravity measurements

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ