Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Miroslav Michela PhD.

Medzinárodné projekty

Mapovanie a podpora digitálnych humanitných vied vo vyšehradskom regióne. Štúdie o kultúre a kultúrnom dedičstve v krajinách V4

Mapping and Boosting Digital Humanities in the Visegrad region

Doba trvania: 1.11.2021 - 30.4.2023
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Michela Miroslav PhD.


Národné projekty

* Obyčajní vojaci alebo zločinci? Trestnoprávne dôsledky členstva vo Waffen-SS slovenských štátnych príslušníkov po roku 1945

Ordinary soldiers or criminals? Criminal consequences of membership in the Waffen-SS of Slovak citizens after 1945

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Schvarc Michal PhD.

* POLSOC - Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.

* Vývoj vedy na vysokých školách v kontexte štátoprávnych a politických zmien na Slovensku v období 1918 – 1968

University research in the context of the constitutional and political changes in the years 1918 - 1968

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ