Informačná stránka zamestnanca SAV

Ingrid Kušniráková PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie (od polovice 18. do polovice 20. storočia)
Forms of care of orphaned and socially deprived children in the time of modernization (mid 18th century – mid 20th century)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Kušniráková Ingrid PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* CMS - Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku
A journey to a modern society. Three centuries of the early modern period
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Čičaj Viliam CSc.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
* FPDS - Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku do súčasnosti
From Denarius to Euro. The Money Phenomenon in the History of Slovakia from the Middle Ages till the Present Day Period
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ