Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Pavel Diko DrSc., akademik US Slovenska

Medzinárodné projekty

RBS - Výskum masívnych supravodičov

Research on bulk superconductors

Doba trvania: 1.5.2018 - 31.12.2026
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovenska


Národné projekty

* Funkčné nano- a mikrodrôty s význačnými vlastnosťami.

Functional nano- and microwires with outstanding properties

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef CSc.

REBCOAPL - REBCO masívne supravodiče na báze Y, Gd, Sm a Eu pre praktické aplikácie

-

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovenska

BULKREBCO - Štruktúra, supravodivé a mechanické vlastnosti masívnych REBCO supravodičov

Structure, superconducting and mechanical properties ov bulk REBCO superconductors

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovenska

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ