Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Alena Juríková CSc.

Medzinárodné projekty

* SeNaTa - Magnetické nanoštruktúrne materiály schopné samozahrievania pre teranostické aplikácie

Self-heating magnetic nanoconstructs for theranostic applications

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kubovčíková Martina PhD.


Národné projekty

* Procesy samousporiadania v mäkkých hybridných zmesiach kvapalných kryštálov a nanočastíc

Self-organization processes in soft hybrid mixtures of liquid crystals and nanoparticles

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ