Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Peter Kopčanský CSc.

Medzinárodné projekty

* AZCAI - Anti-amyloidná aktivita kompozitov na báze zeolitov a analýza so zobrazovaním vo vysokom rozlíšení a v reálnom čase

Anti-amyloid activity of zeolite-based composites and analysis with real-time 3d super-resolution imaging

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína PhD.


Národné projekty

Magneticky modifikovaný textil

Magnetically modified textiles

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.

* NANOFLIT - Nano-funkcionalizácia kvapalín pre olejové transformátory

Nano-functionalization of liquids for liquid-immersed transformers

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rajňák Michal PhD.

* Procesy samousporiadania v mäkkých hybridných zmesiach kvapalných kryštálov a nanočastíc

Self-organization processes in soft hybrid mixtures of liquid crystals and nanoparticles

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.

* - Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy

The development of translationally relevant regenerative and reparative strategies after spinal cord trauma

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lukáčová Nadežda DrSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ