Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Terézia Salaj DrSc.

Medzinárodné projekty

* COPYTREE - Európska sieť pre inovatívne klonovanie drevín

European Network for Innovative Woody Plant Cloning

Doba trvania: 24.10.2022 - 23.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Perniš Miroslav PhD.

Ex situ konzervácia druhov ihličnatých drevín použitím in vitro kultúr a kryokonzervačných techník - v rámci projektu Integrovaný prístup konzervácie ohrozených rastlín pre 21. storočie

Ex situ conservation of conifer tree species using in vitro cultures and cryopreservation techniques - in the frame of An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century

Doba trvania: 15.10.2019 - 14.10.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Salaj Terézia DrSc.


Národné projekty

* Chronické ionizujúce žiarenie ovplyvňuje odolnosť divorastúcich vodných rastlín proti škodcom: Objav a potvrdenie biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation affects susceptibility to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danchenko Maksym PhD.

* Vplyv proteínov bunkovej steny na embryogénnu kapacitu pri vybraných druhoch ihličnanov

Influence of the cell wall proteins on embryogenic capacity of selected of conifers

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Klubicová Katarína PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ