Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Tomáš Mikuš PhD.

Národné projekty

* Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Števko Martin PhD.

* HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj

Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ