Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Jana Libantová CSc.

Národné projekty

* AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danchenko Maksym PhD.

Štúdium hydroláz zúčastňujúcich sa procesov trávenia v mäsožravých rastlinách rodu Drosera

Study of hydrolases involved in digestion in carnivorous plants of the genus Drosera

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Libantová Jana CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ