Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Jana Libantová CSc.

Medzinárodné projekty

* Editovanie genómu rastlín - technológia s transformatívnym potenciálom

Genome editing in plants - a technology with transformative potential

Doba trvania: 25.4.2019 - 24.4.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jopčík Martin PhD.


Národné projekty

* Drive4SIFood - Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny

Demand-driven research for the sustainable and innovative food

Doba trvania: 1.9.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdošová Alena CSc.

Hydrolytické enzýmy mäsožravých rastlín a ich potenciál pre biotechnologické využitie

Hydrolytic enzymes of carnivorous plants and their potential for application in biotechnology

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Libantová Jana CSc.

* AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danchenko Maksym PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ