Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

prof. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • URBANCOVÁ, Hana. Multilingual Songbooks in Slovakia in the 19th Century. In Traditiones, 2022, vol. 51, no. 2, p. 27-42. (2021: 0.260 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0352-0447. Dostupné na: https://doi.org/10.3986/Traditio2022510201 (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Typ: ADMB
    Citácie:
    [1.2] KLOBČAR, Marija. Multilingualism in Folklore on the Research of the Intertwining of Languages in Songs (Nearly) a Century after Glonar’s Call. In Traditiones, 2022, vol. 51, no. 2, pp. 7-25. ISSN 03520447. Dostupné na: https://doi.org/10.3986/traditio2022510200, Registrované v: SCOPUS
  • URBANCOVÁ, Hana. Věra Frolcová, Pavel Kosek, Hana Bočková, Markéta Holubová, Tomáš Slavický: Má svou známou notu. Kramářské písně v ústní tradici Moravy a Slezska. In Musicologica Slovaca, 2023, roč. 14 [40], č. 1, s. 152-156. (2023 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Má svou známou notu. Kramářské písně v ústní tradici Moravy a Slezska / Věra Frolcová, Pavel Kosek, Hana Bočková, Markéta Holubová, Tomáš Slavický. - Brno : Host, 2023. - ISBN 978-80-275-1379-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2023.1.9 Typ: EDI
  • Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV. RILM, CEJSH, CEEOL. Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970-2008 ako zborník; od roku 2010 dvakrát ročne. ISSN 1338-2594 Typ: FAI
  • URBANCOVÁ, Hana. Janáček a tradičná ľudová hudba. In Janáček : Konvergencie 2. – 12. 3. 2023 : Bulletin k festivalu. - Bratislava : Archív festivalu, 2023, s. 16-18. Dostupné na internete: https://www.konvergencie.sk/wp-content/uploads/2023/04/kvg23_JANACEK_bulletin_web.pdf Typ: GII
  • URBANCOVÁ, Hana. The Funeral Lament in Slovakia: Historical Sources, Local Traditions. In Laments Lost or Alive and Well. International Conference of the Lament Tradition : Book of Abstracts. May 15–17, 2023 in Helsinki, Finland. - Helsinki : Karelian Cultural Society - Finnish Literature Society, 2023, p. non. Typ: GII
  • URBANCOVÁ, Hana. Sound recordings of folk music at the Institute of Musicology, Slovak Academy of Sciences: contents and contexts of the collection. In IAML 2023 : International IAML Congress, Cambridge, 30th July - 4th August 2023. - Cambridge : International Association of Music Libraries, 2023, p. 18. Dostupné na internete: https://static.sched.com/hosted_files/iaml2023cambridge/84/Abstracts%20Curating%20and%20revealing%20valuable%20sound%20recording%20collections.pdf (International IAML Congress) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus