Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

prof. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

Rok narodenia: 1956
Vzdelanie: Katedra hudobnej teórie, Hudobná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1980)
Tituly a vedecké hodnosti: CSc. v odbore vedy o umení – teória a dejiny hudby (Ústav hudobnej vedy SAV, 1998); PhDr. v odbore hudobná veda, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2000); DrSc. v odbore vedy o kultúre a umení – teória a dejiny hudby (Slovenská akadémia vied, 2011); doc. v odbore muzikológia (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018); prof. v odbore muzikológia (Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, 2023)
Vedecký kvalifikačný stupeň: I (2010)
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): muzikológia – etnomuzikológia, hudobná teória; tradičná piesňová kultúra na Slovensku, stredoeurópske porovnávacie štúdiá, hudba etnických menšín, historické pramene hudobného folklóru, vzťah ľudovej a umelej hudby, teória a dejiny etnomuzikológie
Rok nástupu na pracovisko: 1992