Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

Rok narodenia: 1956
Vzdelanie: Katedra hudobnej teórie, Hudobná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1980)
Tituly a vedecké hodnosti: CSc. (Ústav hudobnej vedy SAV, 1998); PhDr. (Katedra hudobnej vedy FiF UK, 2000); DrSc. (Slovenská akadémia vied, 2011)
Vedecký kvalifikačný stupeň: I (2010)
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): muzikológia – etnomuzikológia, hudobná teória; tradičná piesňová kultúra na Slovensku, stredoeurópske porovnávacie štúdiá, hudba etnických menšín, historické pramene hudobného folklóru, vzťah ľudovej a umelej hudby, teória a dejiny etnomuzikológie
Rok nástupu na pracovisko: 1992