Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

PhDr. Jana Lengová, CSc.

Rok narodenia: 1952
Vzdelanie: Katedra hudobnej teórie, Hudobná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1976)
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (Filozofická fakulta UK, 1983); CSc. (Umenovedný ústav SAV, 1988)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIa (2000)
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): muzikológia – historická hudobná veda; dejiny hudby 19. storočia na Slovensku v európskom kontexte so zameraním na pramennokritické, hudobnoštýlové, hudobnoanalytické a sociálnokultúrne aspekty; dielo hudobného skladateľa Jána Levoslava Bellu, hudobné druhy a žánre, hudobné spolky, vojenská hudba, hudobný život miest.
Rok nástupu na pracovisko:1990