Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Alena Gajdošová CSc.

Medzinárodné projekty

* SOURDOmiCS - Network biotechnológie kvasných procesov smerom k novým, zdravším a udržateľným potravinám a bioprocesom

SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bioprocesses

Doba trvania: 10.4.2019 - 9.10.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea PhD.


Národné projekty

Drive4SIFood - Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny

Demand-driven research for the sustainable and innovative food

Doba trvania: 1.9.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdošová Alena CSc.

* Plasticita láskavca v odpovedi na ťažké kovy: viacstupňová analýza od ekofyziologických po molekulárne aspekty

Amaranth plasticity in response to heavy metals: multi-scale analysis from ecophysiological to molecular aspects

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ