Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Alena Gajdošová CSc.

Národné projekty

* Plasticita láskavca v odpovedi na ťažké kovy: viacstupňová analýza od ekofyziologických po molekulárne aspekty

Amaranth plasticity in response to heavy metals: multi-scale analysis from ecophysiological to molecular aspects

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ