Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. Mgr. Jana Dudková PhD.

Národné projekty

Podoby slovenskej audiovizuálnej tvorby v súvislostiach neskorého socializmu a postsocializmu

Slovak Audiovisual Production in Contexts of the Late Socialism and Postsocialism

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Dudková Jana PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ