Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Andrej Tall PhD.

Národné projekty

Kvantifikácia a analýza zložiek vodnej bilancie z lyzimetrických meraní a numerických simulácií

Quantification and analysis of water balance components from lysimeter measurements and numerical simulations

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tall Andrej PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ