Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Blanka Kubíková PhD.

Národné projekty

* RARE - Interakcia fluoridových taveninových systémov prvkov vzácnych zemín s oxidmi kritických prvkov v kontexte špeciálnych aplikácií

Interaction of fluoride melts of rare earth elements with oxides of critical elements in the context of special applications

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.

Žiadúce a nežiadúce interakcie roztavených fluoridov s materiálmi na báze kritických prvkov

Desirable and undesirable interactions between molten fluorides and materials of critical elements

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubíková Blanka PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ