Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič DrSc.

Národné projekty

ALICES - Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

MICROPAN - Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky

Rational design of hydrogel microcapsules for immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment

Doba trvania: 7.1.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

* HvdWH - Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr

Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures

Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mrkývková Naďa PhD.

FlayMat - Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami

Hybrid Low Dimensional Layered Materials with new Functionalities

Doba trvania: 1.7.2020 - 31.12.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

TMD2DCOR - Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy

Fabrication, physics and correlated states in metallic 2D transition metal dichalcogenides

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

* Modifikácia rozhraní pre zlepšenie parametrov perovskitových solárnych článkov

Interface modifications for parameters improvement of perovskite solar cells

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nádaždy Vojtech CSc.

Tribo2D - Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov

Tribological properties of 2D materials and related nanocomposites

Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

* Vysokovýkonná zakrivená röntgenová optika pripravená pokročilou technológiou nanoobrábania

High-performance curved X-ray optics prepared by advanced nanomachining technology

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko PhD.

Celkový počet projektov: 8

Poznámka: * spoluriešiteľ