Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič DrSc.

Medzinárodné projekty

PeDET - Širokopásmové detektory na báze perovskitov - od kvantovej bodky k funkčnému detektoru

Perovskites Quantum Dots based Broadband Detectors – from a quantum dot to a functional detector

Doba trvania: 1.11.2021 - 31.10.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

NanoSpace - Uhlíkové molekulárne nanoštruktúry vo vesmíre

Carbon molecular nanostructures in space

Doba trvania: 27.10.2022 - 26.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

Pb-free-PSC - Vysoko účinné a stabilné bezolovnaté perovskitové solárne články s optimalizovanou neradiačnou rekombináciou

Highly efficient and stable lead-free perovskite solar cells with optimized non-radiative recombination

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

EsSENce - Vysoko-výkonné uhlíkové kompozity s inovatívnymi vlastnosťami pre aplikácie pokročilého snímania

High-performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications

Doba trvania: 21.10.2020 - 20.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.


Národné projekty

ALICES - Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

* ZERO - Bezanódové tuholátkové lítiové batérie

Zero-excess solid-state lithium batteries

Doba trvania: 1.7.2023 - 31.12.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nádaždy Vojtech CSc.

* MOXIO - Biologický osud nanokomplexov oxidu železa a molybdén oxidu a ich využiteľnosť v terapii

Biological fate and therapeutic applicability of iron oxide-molybdenum oxide nanocomplexes

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Annušová Adriana PhD.

Konfigurácia viacerých laserov na doplnenie emisnej spektroskopie pre štúdie interakcií plazmy so stenou MW zosilnenie, fluorescencia a Raman

Multi Laser Configuration to Complement Emission Spectroscopy for Plasma Wall Interaction Studies; MW Enhancement, Fluorescence and Raman

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

DUALCAPS+ - Mikrokapsuly na báze alginátu so zvýšenou stabilitou a biokompatibilitou pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky

Alginate-based microcapsules with enhanced stability and biocompatibility for encapsulation of pancreatic islets in diabetes treatment

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

BATAX - Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou

Towards lithium based batteries with improved lifetime

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Rer. Nat. Šiffalovič Peter DrSc.

* NanoCAre - Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX.

Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor- associated carbonic anhydrase IX

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Annušová Adriana PhD.

Celkový počet projektov: 11

Poznámka: * spoluriešiteľ