Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.

Národné projekty

* TOXINOVAGE - Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia

Innovative approaches in toxicology of ageing

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Račková Lucia PhD.

Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch

The use of mass spectrometry for comparative study of different rats strains glycoprofiles within metabolic disturbances intervention

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brnoliaková Zuzana PhD.

Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení

The study of structural changes of complex glycoconjugates in the proces of inherited metabolic and civilization diseases

Doba trvania: 1.3.2021 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brnoliaková Zuzana PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ