Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Lucia Račková PhD.

Národné projekty

* Safe-MDs - In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a inovatívnych bio-materiálov pre ZP

In vitro biocompatibility testing of medical devices (MDs) and new generation bio-materials for MDs

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ