Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Mojmír Mach PhD.

Národné projekty

* Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva.

Bio-compatibility assessment of medical devices and novel medical device materials using in vitro methods based on 3D reconstructed human tissue models.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT

* Safe-MDs - In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a inovatívnych bio-materiálov pre ZP

In vitro biocompatibility testing of medical devices (MDs) and new generation bio-materials for MDs

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT

Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov

Prenatal programming of adult diseases: treatment and prevention of outcomes of gestational hypoxia in rat offspring

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír PhD.

* Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19

Development of products by modification of natural compounds and study of their multi-modal effects onCOVID-19 disease

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2023
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ