Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Katarína Kozics PhD.

Medzinárodné projekty

Diamantové templáty pre stimulovaný rast rôznych ľudských bunkových línií v systéme in vitro

Diamond templates for stimulated growth of various human cell lines in in vitro system

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozics Katarína PhD.


Národné projekty

* RENASTHERA - Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek

Novel renal antisense therapy platform for CKD

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bábelová Andrea PhD.

* Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík

Use of microfluidic systems for risk assessment of xenobiotics

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ